Rekisteriseloste

Tällä sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme palvella sinua sujuvammin. Evästeet saat halutessasi pois oman selaimesi asetuksista. Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
PAM- palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry Aleksis Kiven katu 18, 33210 Tampere
Järjestösihteeri Sonja Tahlo
toimisto(at)pam003.fi / 050 4066083
Jäsen- ja yhteystietorekisteri
Ammattiosaston henkilötietojen käsittelytoimien oikeusperusteet jäsen- ja yhteystietorekisterissä:
• Jäsenyyden hoitaminen: Sopimus (jäseneksi liittyminen)
• Markkinointi: Oikeutettu etu
• Koulutukset ja tapahtumat: Sopimus (ilmoittautuminen), Suostumus
• Järjestötoiminta: Sopimus (jäseneksi liittyminen, järjestö- tai luottamustehtävän vastaanottaminen)
• Järjestämistoiminta: Suostumus
Ammattiosaston tarkoituksena on toimia palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien palkansaajien, ammattiin opiskelevien, pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien sekä työttömien taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi osaston sääntöjen 2 §:ssä kuvatuilla tavoilla. Toiminnassaan ammattiosasto käsittelee jäsentensä ja ei-jäsenten henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin.
• Jäsenyyden hoitaminen, jäsenpalvelu ja -neuvonta sekä palautteen käsittely
• Toiminta, hallinta, analysointi ja kehittäminen
• Viestintä, kampanjat sekä markkinointi
Toiminnan ja palveluiden suunnittelu ja toteutus:
• Toiminnan ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, kuten
• Koulutukset ja tapahtumat
• Jäsenetujen tarjoaminen
• Jäsenten tunnistaminen
• Tietojärjestelmissä käyttöoikeuksien hallinta sekä käytönvalvonta
• Toiminnan ohjaus, laadun varmistaminen ja virhetilanteiden selvittäminen
• Palvelun ja tapahtumien todentaminen, raportointi, tilastointi ja analysointi.
Tietoturvallisuus:
• Tietojen käytettävyyden, eheyden, luottamuksellisuuden, luotettavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen.
• Riskienhallinta sekä väärinkäytös- ja ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen, selvittäminen ja niistä johtuvat toimenpiteet.
• Oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvollisuuksien toteuttaminen.
Rekisteröitynä jäsen- ja yhteystietorekisterissä käsitellään seuraavien henkilötietoryhmien tietoja:
Jäsenet
• Ammattiosaston jäsenet
Ei-jäsenet
• Entiset jäsenet
• Ei jäsenet
Ammattiosaston yllä kuvattujen tehtävien ja käyttötarkoitusten toteuttamisessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä:
• Tunnistamis- ja yksilöintitieto kuten jäsennumero
• Yhteystiedot
• Jäsenyystiedot, kuten jäsenyyden laji, ammattiosasto, työpaikka
• Luottamus- ja edustustehtävätiedot
• Palvelu- ja tapahtumatieto
Ammattiosasto käyttää evästeitä verkkopalveluissaan palvelujen toteuttamiseksi ja palveluiden käytön helpottamiseksi. Evästeitä ja verkkopalvelusta kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun ja palveluiden käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi, käytettävyyden parantamiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi ja markkinointiin.
Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Evästeet ovat kuitenkin tarpeellisia verkkopalveluiden toimivuudelle, joten ammattiosasto ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Jäsen- ja yhteystietorekisteriin saadaan henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, jotka PAM-liitto toimittaa liittymissopimuksen perusteella. Lisäksi tietoja saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään.
PAM-liitto ylläpitää tietojen laatua päivittämällä henkilötietoja tietopalveluista, kuten Postin osoitetietopalvelusta.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.
9. Automaattinen päätöksenteko
Ammattiosaston toiminnassa ei tehdä EU tietosuoja-asetuksen tarkoittamia automatisoituja päätöksiä.
Rekisteröity voi tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.
Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut sopimukseen tai suostumukseensa perustuen. Rekisteröidyn pyynnöstä kyseiset tiedot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle, jolla on valmius ottaa kyseiset henkilötiedot vastaan tietoturvallisesti. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään. Pyyntö tulee toimittaa
sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai puutteellisia tietojaan sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna tietojen oikaisupyynnöllä.
Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja kuvata oikaistavat tiedot.
Oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.
Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä EU tietosuoja- asetuksen 18 artiklan mukaisesti.
Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja yksilöidä rajoitettavat tiedot. Rajoituspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.
Rekisteröity voi antaa ammattiosastolle suostumuksia ja kieltoja liittyen suoramarkkinointiin sekä tutkimuskyselyihin seuraavasti:
Suostumukset
• sähköpostisuoramarkkinointi
• mobiiliviestisuoramarkkinointi Kiellot
• postiosoitteellinen suoramarkkinointi
• puhelinmarkkinointi
• tutkimuskyselyt postitse tai puhelimella
Ammattiosaston verkkosivuilla evästeiden käytöstä informoidaan ja pyydetään suostumus verkkosivustolle saavuttaessa.
Verkkopalvelun käyttäjä voi kieltää verkkopalvelun tuotannossa välttämättömät evästeet selaimensa asetuksista. Tällöin verkkopalveluiden toimivuutta ei kuitenkaan voida taata.
Kiellot ja suostumukset eivät koske jäsenviestintää, joka ei sisällä markkinointia.
15. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen
Säilytetään tietoja vain aktiivisista jäsenistä ja niistä jotka käyttävät ammattiosaston palveluita.
Tiedot poistetaan, kun oikeudellinen peruste tai käyttötarve lakkaa tai tieto ei ole käyttötarkoitukseen tarpeellinen.
Koulutusten ja tapahtumien osalta tapahtumatiedot poistetaan, kun käsittely- ja käyttötarve poistuu.
Ammattiosasto varmistaa kattavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin henkilötietojen tietoturvallisuudesta. Henkilötietoa saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luotettavuudesta huolehditaan ja tiedot ovat saatavilla käyttötarkoituksiinsa, kun niitä tarvitaan. Tietoturvallisuuden toteuttamisesta huolehditaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta alkaen kaikissa henkilötietojen käsittelyn elinkaaren vaiheissa, aina tietojen tietoturvalliseen hävittämiseen saakka. Ammattiosasto varmistuu kattavin sopimuksin ja ohjeistuksin sekä riittävin tarkastuksin myös ammattiosaston lukuun toimivien tietoturvallisesta henkilötietojen käsittelystä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laittomiksi arvioimistaan henkilötietojen käsittelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisätietoja valitusoikeuden
toteuttamisesta www.tietosuoja.fi.
2. Henkilörekisterin nimi
3. Käsittelyoikeuden perusteet
4. Käyttötarkoitukset
Jäsensuhteiden ja järjestötoiminnan hoito:
5. Tietosisällöt
6. Evästeiden käyttö
7. Säännönmukaiset tietolähteet
8. Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
10. Tarkastusoikeus
11. Henkilötietojen siirrettävyys
12. Oikeus tietojen oikaisuun
13. Rajoitusoikeus
14. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (oikeus vastustaa)
16. Rekisterin suojauksen periaatteet
17. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteriselosteen voit ladata täältä.